Anthony Randolph

2008-09 Upper Deck MVP #214 Anthony Randolph RC