Rodney Stuckey

2008-09 Upper Deck MVP #46 Rodney Stuckey

2013-14 Panini #5 Rodney Stuckey

2015-16 Totally Certified #145 Rodney Stuckey